ระบบติดตามการส่งผลงานวิชาการเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


กองบริหารงานบุคคล

1.  งานบริหารงานทั่วไป
2.  งานพัฒนาบุคลากร
3.  งานสรรหาและสิทธิประโยชน์
4.  งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร
5.  สำนักงานกฎหมาย(ขึ้นตรงต่ออธิการบดี)

1)  งานบริหารงานทั่วไป
มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย งานสารบรรณ งานพัสดุ กำหนดงบประมาณของกอง สรุปการใช้โทรศัพท์ การออกคำสั่งแต่งตั้งทุกประเภท การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การจ้างอาจารย์พิเศษจัดทำรายงานประเมินผลตนเอง (SAR) งานประกันคุณภาพ, ISO จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัด (ก.พ.ร.) การรายงานข้อมูล (KPI) การออกหนังสือรับรองของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานข้าราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว งานฐานข้อมูลบุคลากรดำเนินการรวบร่วมข้อมูลเพื่อสรุปจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา บันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลบุคลากร(Human resource system) ดูแลเว็ปไซร์กองบริหารงานบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลกิจกรรมโครงการฯ

2)  งานพัฒนาบุคลากร
มีภารกิจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร การจัดสรรและพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการให้ข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และปฏิบัติร่วมกับฝ่ายอื่น หน้าที่จัดทำโครงการอบรมด้านการพัฒนาบุคลากร ดำเนินปรับปรุงภารกิจและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

3)  งานสรรหาและสิทธิประโยชน์
สรรหาและบรรจุแต่ตั้ง มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานในสถานอุดมศึกษาพนักงานข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ งานประกันสังคม งานปรับวุฒิ และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่น ทะเบียนประวัติ บำเหน็จความชอบ และอัตรากำลัง มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ขออนุมัติบัญชีจ่ายเงินประจำตำแหน่ง จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน การขอบำเหน็จบำนาญ การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติและบันทึกการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ การออกบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและ พนักงานราชการ การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการและพนักงาน การปรับปรุงภารกิจและภาระงานของพนักงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่น

4)  งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร
การสรรหาผู้บริหารในตำแหน่งอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เทียบเท่าขึ้นไป ดำเนินงานการขอกรอบกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง การจัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่ายเพื่อปรับเงินประจำตำแหน่ง การจัดทำค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ การสำรวจเงินเดือนเหลือจ่ายข้าราชการเพื่อโอนไปยังหมวดเงินอุดหนุน เพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรองรับงานให้กับที่ประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัย

5)  สำนักงานกฎหมาย
มีภารกิจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวินัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ งานด้านนิติการทั่วไป สอบสวนความผิดทางละเมิด ติดตามคดีแพ่ง คดีล้มละลาย ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น ข้อบังคับ สัญญา กฎ ระเบียบ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น