งานสรรหาและสิทธิประโยชน์
กองบริหารงานบุคคล
สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน