กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
ชื่อข้อบังคับ

ดาวโหลด

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ ส่วนที่ 1 วิชาการ

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ ส่วนที่ 2 วิชาการ

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ ส่วนที่ 3 วิชาการ

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ (ด้านคุณภาพและผลผลิตงาน) แบบฟอร์มประเมินด้านคุณภาพและผลผลิตงาน

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ (ด้านคุณภาพและผลผลิตงาน) แบบฟอร์มประเมินด้านคุณภาพและผลผลิตงาน

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ (กรณีลาศึกษาต่อ) แบบประเมินผลปฏิบัติราชการ (กรณีลาศึกษาต่อ)

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ สายวิชาการ (กรณีลาศึกษาต่อ) แบบสรุปกรณีลาศึกษาต่อ

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภททั่วไป 1.แบบกรอบภาระงาน

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภททั่วไป 2. PM 37

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภททั่วไป 3.กรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภททั่วไป 4.คุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภททั่วไป ส่วนที่ 1 ทั่วไป

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภททั่วไป ส่วนที่ 2 ทั่วไป

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภททั่วไป ส่วนที่ 3 ทั่วไป

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 1.แบบกรอบภาระงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 2. PM 37

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 3.กรอบภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 4.คุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ส่วนที่ 1 วิชาชีพเฉพาะ ฯ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ส่วนที่ 2 วิชาชีพเฉพาะ ฯ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ส่วนที่ 3 วิชาชีพเฉพาะ ฯ

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทผู้บริหาร 1.แบบกรอบภาระงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทผู้บริหาร 2. PM 37

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทผู้บริหาร 3.กรอบภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทผู้บริหาร 4.คุณลักษณะและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ผู้บริหาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ผู้บริหาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทผู้บริหาร ส่วนที่ 3 ผู้บริหาร