กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

อัลบัมรูปภาพ


ชื่อกิจกรรม

กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรม Big Cleaning Day 7 ส วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมงานสภากาแฟ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการ“สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562” ณ วันที่ 27 กันยายน 2562

โครงการ "ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนันสนุน) ประจำปี 2562" วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเพรชไพลิน ชั้น 9 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขตประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานกฏหมาย ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โครงการทบทวนภาระงานและกรอบประเภทตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 7 - 8 ส.ค. 2562 ณ อาคาร 37 คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม