กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

การขอตำแหน่งสายสนับสนุนที่สูงขึ้นชื่อแบบฟอร์ม

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการเปลี่ยนระดับตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

แบบคำขอรับการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และการเปลี่ยนระดับตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า)

เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ( หัวหน้างาน )

เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ