กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

ระเบียบ


ชื่อระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างผู้มีความชำนาญการสูงและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เป็นลูกจ้างเงินรายได้

ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษ ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พ.ศ. 2558