กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

ประกาศ


ชื่อประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีผลคะแนนด้านการเรียนการสอนในระดับดีมาก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินพนักงาน

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2557

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 25652

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรกรในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง นโยบายและคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบ้นอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบ้นอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงี่อนไขในการเลือนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานออกจากราชการเพราะไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานโดยไม่เป็นธรรมต่อมาได้รับการพิจารณาให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคลาคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดบัญชีค่าตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคลาคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดบัญชีค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าตอบขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลอีสาน เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและการจ้างอาจารย์พิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสิน การกำหนดระดับคุณภาพของผลงาน และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบันที่ ๒)

ประกาศ มทร. อีสาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)