กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

แบบฟอร์มขอจ้างอาจารย์พิเศษชื่อแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

7. ทำเนียบอาจารย์พิเศษ

6. แบบฟอร์มกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ

5. FM04-03 (1) ตารางสอน

4. บัญชีรายละเอียดขอจ้างครูพิเศษสอนรายชั่วโมง

3. แบบประเมินประเมินเบื้องต้นสำหรับอาจารย์พิเศษ

2. แบบอนุมัติขอจ้างอาจารย์พิเศษ

1. เอกสารประกอบการขออนุมัติจ้างอาจารย์ พิเศษ