กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

รายงานผลการดำเนินโครงการ


รายงาน

ดาวน์โหลด

โครงการ "สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562"

โครงการ "ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ประจำปี 2562"

โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขต ประจำปี 2562"

โครงการ "ทบทวนภาระงานและกรอบประเภทตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน"

โครงการ "ปฐมนิเทศข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและเป็นผู้อยู่ในแผนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2562"

โครงการ "สัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 มทร."

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรที่ 1 "ความรู้เบื้องต้นในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"