กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ชื่อข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

17 January 2020

[ อ่านต่อ ]

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ.2564)

19 December 2019

[ อ่านต่อ ]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ 7 ส. ดีเด่น ประจำกองบริหารงานบุคคล

19 November 2019

[ อ่านต่อ ]

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2664)

05 November 2019

[ อ่านต่อ ]

ระบบขอหนังสือรับรอง

29 October 2019

[ อ่านต่อ ]

แบบฟอร์มการขอกำหนดอัตรากำลัง มทร.อีสาน

15 October 2019

[ อ่านต่อ ]

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู

27 August 2019

[ อ่านต่อ ]

รายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14 June 2019

[ อ่านต่อ ]

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

14 June 2019

[ อ่านต่อ ]

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

29 May 2019

[ อ่านต่อ ]

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)

07 May 2019

[ อ่านต่อ ]

แผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี

22 March 2019

[ อ่านต่อ ]

ปฏิทินวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย ประจาปี ๒๕๖๒

07 November 2018

[ อ่านต่อ ]

สาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 505 สาขาวิชา

13 September 2018

[ อ่านต่อ ]

รายงานผล โครงการ “ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ อาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)ประจำปี 2561”

03 August 2018

[ อ่านต่อ ]

รายงานผล โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารงานบุคคล ด้านระบบการทำงาน ประจาปี 2561”

13 July 2018

[ อ่านต่อ ]

รายงานผล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

13 July 2018

[ อ่านต่อ ]

รายงานผล โครงการ “ปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ และเป็นผู้อยู่ในแผนสนับสนุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ”

13 July 2018

[ อ่านต่อ ]

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กองบริหารงานบุคคล

17 May 2018

[ อ่านต่อ ]