กองบริหารงานบุคคล
Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ


ขอหนังสือรับรอง ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ

ขอหนังสือรับรองผ่านทางระบบได้ที่ ! humanpp.rmuti.ac.th/supbook
ชื่อหนังสือรับรอง
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอ สัญญาจ้าง คำสั่งจ้าง กพ.7
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง ธนาคารออมสิน
แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

แบบฟอร์มการขอจ้างอาจารย์พิเศษ

ชื่อแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
7. ทำเนียบอาจารย์พิเศษ
6. แบบฟอร์มกรอกประวัติอาจารย์พิเศษ
5. FM04-03 (1) ตารางสอน
4. บัญชีรายละเอียดขอจ้างครูพิเศษสอนรายชั่วโมง
3. แบบประเมินประเมินเบื้องต้นสำหรับอาจารย์พิเศษ
2. แบบอนุมัติขอจ้างอาจารย์พิเศษ
1. เอกสารประกอบการขออนุมัติจ้างอาจารย์ พิเศษ

สิทธิการลา แบบฟอร์มการลา

ชื่อแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอด ลากิจ
แบบฟอร์มลาไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร
แบบฟอร์มยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
แบบหนังสือรับรองอุปสมบท
แบบฟอร์มหนังสือ ขอลาออกจากราชการสำหรับลูกจ้างชั่วคราว
แบบฟอร์มหนังสือ ขอลาออกจากราชการสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แบบฟอร์มหนังสือ ขอลาออกจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.

ชื่อแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบ้นอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบ้นอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
เอกสารประกอบการขอผลงานวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจราย์
ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
ประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562

การขอตำแหน่งสายสนับสนุนที่สูงขึ้น

ชื่อแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการเปลี่ยนระดับตำแหน่ง พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
แบบคำขอรับการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และการเปลี่ยนระดับตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า)
เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ( หัวหน้างาน )
เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่นๆ

ชื่อแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอกำหนดอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองบริหารงานบุคคล

ชื่อแบบฟอร์ม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
งานบริหารงานทั่วไป
งานพัฒนาบุคลากร
งานกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากร
งานสรรหาและสิทธิประโยชน์
ปฏิทินคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน A: การจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี หน่วยงานกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน B : การจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี หน่วยงานกองบริหารงานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร
ปฏิทินการบริหารงานบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 กองบริหารงานบุคคล
ปฏิทินคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน D: การพัฒนาบุคลากร ระดับมหาวิทยาลัย หน่วยงานกองบริหารงานบุคคล
ปฏิทินคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน E: การพัฒนาบุคลากร ระดับหน่วยงาน หน่วยงานกองบริหารงานบุคคล