Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
Fashion Blogข่าวกิจกรรม


สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

31 October 2019

[ อ่านต่อ ]

พิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

11 October 2019

[ อ่านต่อ ]

โครงการ“สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562”

27 September 2019

[ อ่านต่อ ]

โครงการ "ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนันสนุน) ประจำปี 2562"

10 September 2019

[ อ่านต่อ ]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขตประจำปี 2562

07 September 2019

[ อ่านต่อ ]


ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2664)

05 November 2019

[ อ่านต่อ ]

ระบบขอหนังสือรับรอง

29 October 2019

[ อ่านต่อ ]

แบบฟอร์มการขอกำหนดอัตรากำลัง มทร.อีสาน

15 October 2019

[ อ่านต่อ ]

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู

27 August 2019

[ อ่านต่อ ]

รายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

14 June 2019

[ อ่านต่อ ]


ประกาศ


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินพนักงาน


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2557


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562


ภาพกิจกรรม


กองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมงานสภากาแฟ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์หนอ........

ดูรูปภาพ

โครงการ“สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี........

ดูรูปภาพ

โครงการ "ปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชก........

ดูรูปภาพ


เลือกภาษา : TH | EN

สายตรงผู้อำนวยการ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ลิงค์หน่วยงานภายนอก
Social media