Home วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา เข้าสู่ระบบ
Fashion Blogข่าวกิจกรรม


วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

17 January 2020[ อ่านต่อ ]

กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562

20 December 2019[ อ่านต่อ ]

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

04 December 2019[ อ่านต่อ ]

กิจกรรม Big Cleaning Day

15 November 2019[ อ่านต่อ ]

สภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา

31 October 2019[ อ่านต่อ ]


ข่าวประชาสัมพันธ์


แสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

17 January 2020[ อ่านต่อ ]

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ.2564)

19 December 2019[ อ่านต่อ ]

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ 7 ส. ดีเด่น ประจำกองบริหารงานบุคคล

19 November 2019[ อ่านต่อ ]

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4ปี (พ.ศ. 2561- พ.ศ. 2664)

05 November 2019[ อ่านต่อ ]

ระบบขอหนังสือรับรอง

29 October 2019[ อ่านต่อ ]


ประกาศ


ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง รายชื่ออาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีผลคะแนนด้านการเรียนการสอนในระดับดีมาก ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การประเมินพนักงาน


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2557


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562


ภาพกิจกรรม


กำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในว........

ดูรูปภาพ

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบ........

ดูรูปภาพ

กิจกรรม Big Cleaning Day 7 ส วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562........

ดูรูปภาพ


เลือกภาษา : TH | EN

สายตรงผู้อำนวยการ


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรรู้ของบุคลากรใหม่


     

     

ลิงค์หน่วยงานภายนอก
Social media