วิสัยทัศน์
กองบริหารงานบุคคล มุ่งมั่นสรรหา พัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร ให้มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วัฒนธรรมองค์กร
“มีใจให้บริการอย่างเสมอภาค เเละซื่อตรง เพื่อความสำเร็จขององค์กร”

ISAN
I = Integrity ความซื่อตรง
S = Service mind มีใจให้บริการ
A = Achievement ความสำเร็จ
N = Nondiscrimination ไม่เลือกปฏิบัติ

พันธกิจ
1) วางแผนและพัฒนาการบริหารงานบุคคล
2) สรรหาบุคลากร
3) พัฒนาบุคลากร
4) ธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
5) จัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร

เป้าหมาย
1) พัฒนางานบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
2) สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3) พัฒนาคุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4) ธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
5) จัดสวัสดิการและให้บริการอย่างมีคุณภาพ
6) พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ระบบบริหารงานบุคคลให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

ภารกิจหลัก
ภารกิจหลักของกองบริหารงานบุคคลมีดังนี้
1) ดำเนินการงานบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำทะเเบียนประวัติ การเลื่อขั้นเงินเดือน และสวัสดีการ
2) ดำเนินการเกี่ยวกับอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
3) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับ การศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
4) ดำเนินการด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองบริหารงานบุคคล มีภารกิจ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การกำหนดตำแหน่งการจัดทำระเบียนประวัติ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และสวัสดิการ
2) ดำเนินการเกี่ยวกับอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลลากร เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรมและดูงาน
4) ดำเนิการเกี่ยวกับงานด้านวินัย และนิติกรของมหาวิทยาลัย

0068123
Your IP: 18.204.55.168