แบบฟอร์มขอทำบัตร

 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

โทร ๐๔๔ -๒๓๓๐๖๕ ต่อ ๒๖๔๐ – ๒๖๓๐

อาคาร ๑๙ ชั้น ๒  กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

       **************************