ประการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากราชการเพราะเหตุไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานโดยไม่เป็นธรรมและต่อมาได้รับการพิจารณาให้กลับเขาปฏิบัติราชการ

ประการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากราชการเพราะเหตุไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานโดยไม่เป็นธรรมและต่อมาได้ร้บการพิจารณาให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ