ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากราชการเพราะเหตุไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานโดยไม่เป็นธรรมและต่อมาได้รับการพิจารณาให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เรื่อง หลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งออกจากราชการเพราะเหตุไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานโดยไม่เป็นธรรมและต่อมาได้รับการพิจารณาให้กลับเข้าปฏิบัติราชการ