ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคลาคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดบัญชีค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคลาคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง กำหนดบัญชีค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป พ.ศ. 2560