โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและ เป็นผู้อยู่ในแผนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560

ปฐมนิเทศลาศึกษาต่อ60_๑๗๐๗๑๑_0011   ปฐมนิเทศลาศึกษาต่อ60_๑๗๐๗๑๑_0035ปฐมนิเทศลาศึกษาต่อ60_๑๗๐๗๑๑_0027 ปฐมนิเทศลาศึกษาต่อ60_๑๗๐๗๑๑_0018ปฐมนิเทศลาศึกษาต่อ60_๑๗๐๗๑๑_0038 ปฐมนิเทศลาศึกษาต่อ60_๑๗๐๗๑๑_0042 ปฐมนิเทศลาศึกษาต่อ60_๑๗๐๗๑๑_0043 ปฐมนิเทศลาศึกษาต่อ60_๑๗๐๗๑๑_0045 ปฐมนิเทศลาศึกษาต่อ60_๑๗๐๗๑๑_0048 ปฐมนิเทศลาศึกษาต่อ60_๑๗๐๗๑๑_0049

IMG_7087 (1)

 

รายงานผลโครงการ