การขอตำแหน่งสายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ระบบติดตามการส่งผลงานวิชาการเพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ออนไลน์

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบ้นอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบ้นอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการขอผลงานวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจราย์

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562