admin

มาตนฐานกำหนดตำแหน่งก.พ.อ

มาตนฐานกำหนดตำแหน่งก.พ.อ  ดาวน์โหลด

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและเป็นผู้อยู่ในแผนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_8225OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAIMG_8230 OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา 5 มาตรา 6 และ มาตรา 7

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 8

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 9

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 10 และ มาตรา 11

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 12

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตร 14 (3) (4) (5)

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 18

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 21

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 23 และมาตรา 24

โครงการพัฒนาระบบการทำงานกองบริหารงานบุคคล ประจำ 2559 วันที่ 24 – 25 พ.ค. 2559

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAIMG_7151OLYMPUS DIGITAL CAMERA        OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

E-Service

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง

Facebook

เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล

ระบบรับสมัครงาน บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

การเผยแพร่องค์ความรู้ KM โครงการ ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 มทร.

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 มทร.

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ

 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559

ระเบียบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วย การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลอีสาน เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาและการจ้างอาจารย์พิเศษ

หลักเกณฑ์การพิจารณาและการจ้างอาจารย์พิเศษ

0068120
Your IP: 18.204.55.168