[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
 
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  
โครงสร้างการบริหารงาน  
 

โครงสร้างกองบริหารงานบุคคล

 

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2) ฝ่ายบริหารงานบุคคล

3) ฝ่ายพัฒนาบุคคลากรและวินัย

 

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

                    มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย งานสารบรรณ งานพัสดุ กำหนดงบประมาณของกอง ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลลากร จัดทำสรุป วันลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาพักผ่อน สรุปการใช้โทรศัพท์ การออกคำสั่งแต่งตั้งทุกประเภท การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย การจ้างอาจารย์พิเศษจัดทำรายงานประเมิณผลตนเอง (SAR) งานประกันคุณภาพ, ISO จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายตัวชี้วัด (ก.พ.ร.) การรายงานข้อมูล (KPI)

 

2) ฝ่ายบริหารงานบุคคล

                    - สรรหาและบรรจุแต่ตั้ง

                    มีภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานในสถานอุดมศึกษาพนักงานข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ งานประกันสังคม งานปรับวุฒิ และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่น

                    - ทะเบียนประวัติ บำเหน็จความชอบ และอัตรากำลัง

                           มีภาระกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่วกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ขออนุมัติบัญชีจ่ายเงินประจำตำแหน่ง จัดทำบัญชีถือจ่ายงินเดือน การขอบำเหน็จบำนาญ การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติและบันทึกการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ การออกบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกาและ พนักงานราชการ การออกหนังสือรับรองของข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานข้าราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว การจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการและพนักงาน การปรับปรุงภารกิจและภาระงานของพนักงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่น

 

3) ฝ่ายพัฒนาบุคคลากรและวินัย

                    - พัฒนาบุคคลากร

                   มีภารกิจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคคลากร  การจัดสรรและพิจารณาทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการให้ข้าราชการและพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา ไปศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  และปฏิบัติร่วมกับฝ่ายอื่น

                        - วินัยและนิติการ

                       มีภารกิจ บทบาท หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวินัยอุทธรณ์ ร้องทุกข์ งานด้านนิติการทั่วไป สอบสวนความผิดทางละเมิด ติดตามคดีแพ่ง คดีล้มละลาย ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา จัดทำเอกสารทางกฏหมายเช่น ข้อบังคับ สัญญา กฏ ระเบียบ และปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่น

 


  
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-233065 fax.044-233066